Wednesday, 15 July, 2020

Daily Archives: October 19, 2017

Prezantimet e mësimdhënësve në Departamente

5

Në kuadër të Planit Individual për Zhvillim Profesional, mësimdhënësit promovojnë prezantime profesionale një herë në muaj, në takimet e departamenteve, tema me interes për avancimin e mësimdhënies duke shkëmbyer forma të ndryshme të hulumtimeve personale. Teacher Lisjeta shpërfaqi para mësimdhënëseve të gjuhëve të huaja një prezantim për rolin dhe parimet e aktiviteteve të nxemjes (warm-up activities) dhe paraqiti shembuj të ... Read More »