ORARI

E Hënë - E Premte

08:00-16:00

KONTAKT

+38344260606

+38338244258

ADRESA

Rr. "Sokol Sopi", nr. 107

Matiçan, 10000 Prishtinë, Kosovë

Apliko Tani

Zgjedh nivelin e arsimit

  Fletëregjistrim për klasën I - 2025/26

  Të dhënat për fëmijën

  [text Klasa e parë class:hidden]  Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
  Shërbimet e veçanta   Fletëregjistrim për klasën II - 2024/25

   Të dhënat për fëmijën

   [text Klasa e dytë class:hidden]

   Shkollimi paraprak

   Klasa

   Viti shkollor

   Shkolla

   Suksesi

   1
   Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
   Shërbimet e veçanta    Fletëregjistrim për klasën III - 2024/25

    Të dhënat për fëmijën

    [text Klasa e tretë class:hidden]

    Shkollimi paraprak

    Klasa

    Viti shkollor

    Shkolla

    Suksesi

    1

    2
    Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
    Shërbimet e veçanta     Fletëregjistrim për klasën IV - 2024/25

     Të dhënat për fëmijën

     [text Klasa e katërt class:hidden]

     Shkollimi paraprak

     Klasa

     Viti shkollor

     Shkolla

     Suksesi

     1

     2

     3
     Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
     Shërbimet e veçanta      Fletëregjistrim për klasën V - 2024/25

      Të dhënat për fëmijën

      [text Klasa e pestë class:hidden]

      Shkollimi paraprak

      Klasa

      Viti shkollor

      Shkolla

      Suksesi

      1

      2

      3

      4
      Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
      Shërbimet e veçanta       Fletëregjistrim për klasën VI - 2024/25

       Të dhënat për fëmijën

       [text Klasa e gjashtë class:hidden]

       Shkollimi paraprak

       Klasa

       Viti shkollor

       Shkolla

       Suksesi

       1

       2

       3

       4

       5
       Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
       Shërbimet e veçanta        Fletëregjistrim për klasën VII - 2024/25

        Të dhënat për fëmijën

        [text Klasa e shtatë class:hidden]

        Shkollimi paraprak

        Klasa

        Viti shkollor

        Shkolla

        Suksesi

        1

        2

        3

        4

        5

        6
        Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
        Shërbimet e veçanta         Fletëregjistrim për klasën VIII - 2024/25

         Të dhënat për fëmijën

         [text Klasa e tetë class:hidden]

         Shkollimi paraprak

         Klasa

         Viti shkollor

         Shkolla

         Suksesi

         1

         2

         3

         4

         5

         6

         7
         Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
         Shërbimet e veçanta          Fletëregjistrim për klasën IX - 2024/25

          Të dhënat për fëmijën

          [text Klasa e nëntë class:hidden]

          Shkollimi paraprak

          Klasa

          Viti shkollor

          Shkolla

          Suksesi

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8
          Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
          Shërbimet e veçanta           Fletëregjistrim për klasën X - 2024/25

           Të dhënat për fëmijën

           [text Klasa e dhjetë class:hidden]

           Shkollimi paraprak

           Klasa

           Viti shkollor

           Shkolla

           Suksesi

           1

           2

           3

           4

           5

           6

           7

           8

           9
           Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
           Shërbimet e veçanta            Fletëregjistrim për klasën XI - 2024/25

            Të dhënat për fëmijën

            [text Klasa e njëmbëdhjetë class:hidden]

            Shkollimi paraprak

            Klasa

            Viti shkollor

            Shkolla

            Suksesi

            10
            Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
            Shërbimet e veçanta             Fletëregjistrim për klasën XII - 2024/25

             Të dhënat për fëmijën

             [text Klasa e dymbëdhjetë class:hidden]

             Shkollimi paraprak

             Klasa

             Viti shkollor

             Shkolla

             Suksesi

             10

             11
             Të dhënat për prindërit ose kujdestarët
             Shërbimet e veçanta             Çmimi bazë i shkollimit për një vit, përfshirë edhe tekstet mësimore, është si më poshtë:

             Për regjistrim në klasat I-IX – 2,500 EUR,

             Për regjistrim në klasën X,XI,XII – 2,700 EUR

             Ekzistojnë tri opsione për pagesën e shkollimit:

             Opsioni 1: Shuma e plotë e shkollimit paguhet me rastin e nënshkrimit të kontratës së shkollimit. Nëse pagesa realizohet para fillimit të vitit shkollor çmimi do të zbritet për 5%.

             Opsioni 2: Me rastin e nënshkrimit të kontratës paguhet gjysma e shumës së shkollimit, ndërsa gjysma tjetër deri më 01 dhjetor të atij viti.

             Opsioni 3: Me rastin e nënshkrimit të kontratës paguhet shuma prej 500 EUR, ndërsa pjesa e mbetur në 10 këste të barabarta mujore duke filluar nga shtatori i atij viti . Pagesat mujore do të realizohen përmes skemës së debitimit direkt. Për të përfituar nga kjo skemë klienti duhet të ketë llogari bankare në njërën nga bankat e licencuara në Kosovë.

             Për regjistrimin e fëmijës së dytë, Shkolla ofron zbritje prej 10%, ndërsa për regjistrimin e fëmijës së tretë zbritja është 20%.

             2.2 Me rastin e regjistrimit të nxënësit për herë të parë në klasat 1-9 bëhet pagesa e paradhënies në shumë prej 150 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës në bazë të kontratës.

             Shkolla ka restorantin që ofron mëngjesin me çmim prej 22 EUR/muaj dhe drekën me çmim 48 EUR/muaj. Shfrytëzimi i shërbimit nuk është i obligueshëm. Pagesa e shumës për 8.5 muaj mund të bëhet përmes llogarisë bankare, para fillimit të vitit të ri shkollor, ose në fillim të çdo muaji në arkën e restorantit.

             2.3 Kompania “Trio Trans” ofron transportin nga çdo pikë brenda qytetit deri në shkollë dhe anasjelltas me çmim 35 EUR/muaj. Shfrytëzimi i këtij shërbimi nuk është i obligueshëm. Shkolla nuk është ofertuese e këtij shërbimi, nuk e bën inkasimin e mjeteve as faturimin për këtë shërbim dhe nuk mban asnjë përgjegjësi për ndryshimin eventual të çmimeve.

             Në klasat I-IX mund të regjistrohen të gjithë fëmijët e moshës 6-15 vjeç, pa asnjë diskriminim në bazë kombëtare, etnike, fetare, gjinore, racore, sociale, gjuhësore, rajonale, etj., me kusht që t’i plotësojnë kërkesat e veçanta për regjistrim, siç janë:

             • Aftësitë psiko-fizike për vijimin e shkollimit të rregullt.

             • Mosha adekuate për regjistrim në klasën e parë, respektivisht kryerja me sukses e klasës paraprake sipas planit dhe programit mësimor të Kosovës ose një plani dhe programi mësimor të pranuar nga MASHT me aktin e licencimit, barasvlerës, apo me ndonjë akt tjetër juridik të aplikueshëm në Kosovë.

             • Nënshkrimi i kontratës së shkollimit nga ana e prindit ose e kujdestarit të nxënësit dhe kryerja me rregull e obligimeve që dalin nga kjo kontratë.

             Regjistrimi i nxënësve të rinj vazhdon deri në fillim të vitit shkollor, respektivisht deri në plotësimin e vendeve të lira.

             Regjistrimi i nxënësve të rinj bëhet me përparësi sipas radhës së paraqitjes.

             Regjistrimit të nxënësve në klasën e parë i paraprin biseda me psikologun me qëllim të përcaktimit të shkallës së zhvillimit psiko-fizik të nxënësit. Të gjithë fëmijët nën moshën 6 vjeçare që tregojnë aftësi psiko-fizike të gatshme për regjistrim në shkollë mund të regjistrohen me rekomandimin e psikologut të shkollës, dhe me vendimin e drejtorit.

             Regjistrimit të nxënësve në klasat e tjera i paraprin biseda/ testimi nga psikologu dhe mësimdhënësit e caktuar me qëllim të përcaktimit të shkallës së zhvillimit psiko-fizik dhe të zhvillimit të të nxënit, të nxënësit.

             Regjistrimi i nxënësve aktualë të Shkollës “Mileniumi i Tretë” në vitin shkollor vijues bëhet deri më dt. 30 prill. Pas kësaj date vendet e nxënësve të pa regjistruar shpallen të lira.

             Kontratat për shkollim për të gjithë nxënësit e regjistruar në vitin shkollor vijues duhet të nënshkruhen më së voni deri më 30 prill. Mos-respektimi i këtij afati do të konsiderohet si heqje dorë nga regjistrimi.

             Të drejtë regjistrimi kanë të gjithë nxënësit e moshës nën 17 vjeç, të cilët i plotësojnë këto kushte:

             Kanë mbaruar shkollimin fillor dhe të mesëm të ulët, ose shkollimin e barasvlershëm,

             Nuk kanë bërë shkelje të rënda disiplinore gjatë dy viteve të fundit të shkollimit fillor dhe të mesëm të ulët.

             Shkolla e mesme e lartë (klasat X-XII) funksionon sipas planprogramit mësimor të Kosovës, duke ofruar mësimin në dy drejtime:

             Gjimnazi i shkencave Natyrore,

             Gjimnazi i shkencave Shoqërore-Gjuhësore.

             Për nxënësit do të organizohet testi pranues në këto lëndë:

             Gjuhë shqipe – deri në 40 pikë,

             Matematikë – deri në 40 pikë,

             Gjuhë angleze – deri në 20 pikë.

             Pyetjet do të jenë nga plani dhe programi mësimor i Kosovës.

             Rangimi i nxënësve dhe pranimi i tyre në drejtimin përkatës do të bëhet sipas rezultatit në testin pranues. Shkolla do të bëjë përpjekje maksimale që secili nxënës i ranguar të regjistrohet në drejtimin e zgjedhur, por, nëse nuk ka mundësi për këtë do të ofrohet regjistrimi në drejtimin tjetër.

             Fletëregjistrimi i plotësuar (M3-R1)

             Certifikata e lindjes

             Fotokopja e një dokumenti të identifikimit të prindit ose të kujdestarit

             Pagesa e paradhënies për regjistrim në lartësi prej 150 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës për shkollim, respektivisht kthehet nëse konstatohet se fëmija nuk i plotëson kushtet psiko-fizike për shkollim të rregullt.

             Fletëregjistrimi i plotësuar (M3-R1)

             Certifikata e lindjes

             Fotokopja e një dokumenti të identifikimit të prindit ose të kujdestarit

             Pagesa e paradhënies për regjistrim në lartësi prej 150 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës për shkollim.

             Fletëparaqitja e plotësuar (M3-R3)

             Dëftesa për përfundimin e shkollimit fillor dhe të mesëm të ulët ose vërtetimi se nxënësi vijon vitin e fundit të shkollimit të obligueshëm (klasa 9),

             Fotokopja e certifikatës së lindjes së nxënësit,

             Një foto e madhësisë së pasaportës

             Fletëparaqitja e plotësuar (M3-R3)

             Dëftesa për përfundimin e shkollimit fillor dhe të mesëm të ulët ose vërtetimi se nxënësi vijon vitin e fundit të shkollimit të obligueshëm,

             Fotokopja e certifikatës së lindjes së nxënësit,

             Një foto e madhësisë së pasaportës