Wednesday, 17 July, 2019

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall

 KONKURS

për plotësimin e vendeve të punës për vitin shkollor 2018/19

  1. Një edukator/e me orar të plotë të punës
  2. Një ndihmës edukator/e me orar të plotë të punës
  3. Katër ndihmës mësues/e me orar të plotë të punës

Shënim:

  • Kandidatët që aplikojnë për pozitën 1 duhet të kenë së paku 2 vjet përvojë pune në mësimdhënie.

Aplikimi:

Afati i fundit për aplikim:

Aplikimet dërgohen në e-mail adresën vendepune@mileniumi3.net

Formulari për aplikim (shkarko këtu)

Informatë për kandidatët (shkarko këtu)

Afati i fundit për aplikim: 4 korrik 2018 në orën 16.