Thursday, 21 January, 2021

Udhëheqja

Afrore Lila, PhD Candidate – Politikat në Arsim
Drejtoreshë
afrore@mileniumi3.net
c
Fitore Hoxha Salihu, Profesoreshë e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Zëvendës – drejtoreshë
Udhëheqëse e departamentit të Gjuhëve të Huaja
fitore@mileniumi3.net
c
Alketa Hasani
Udhëheqëse e departamentit të Shkencave Humane
alketa.hasani@mileniumi3.net
c
Merita Berisha
Udhëheqëse e departamentit të Shkencave të Natyrës
merita@mileniumi3.net
c
Yllnora Limani- Gashi
Udhëheqëse e departamentit të Shakthtësive
yllnora@mileniumi3.net
c
Vllaznim Balidemaj
Udhëheqës i departamentit të Ciklit Fillor
vllaznim@mileniumi3.net
c
Alida Thaçi
Udhëheqëse e departamentit të Ciklit Fillor
alida@mileniumi3.net