Thursday, 21 January, 2021

Këshilli Drejtues i Shkollës

Dr.Dukagjin Pupovci
Kryesues – Drejtor ekzekutiv
c
Dr.Eda Vula
Anëtare – Eksperte e Edukimit
c
Dugagjin Sokoli
Prind i shkollës
c
Nora Tafarshiku, PhD
Eksperte e Financave në KEC
c
Vllaznim Balidemaj
Udhëheqës i departamentit të ciklit fillor
c