Thursday, 21 January, 2021

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall

KONKURS

për plotësimin e 3 vendeve të lira të punës

  1. Një koordinator/e për e-mësim me orar të plotë të punës.
  2. Një menaxher/e për marrëdhënie me publikun dhe për organizimin e ngjarjeve me orar të plotë të punës.
  3. Një arsimtar/e për TIK – Informatikë me orar të plotë të punës.

 Shënim:

Kandidatët/et duhet të kenë së paku 2 vite përvojë pune në fushat përkatëse.

Aplikimi:

Aplikimet dërgohen në e-mail adresën vendepune@mileniumi3.net .

Informatë për kandidatët (shkarko këtu)

Formulari për aplikim (Shkarko këtu)

 

Afati i fundit për aplikim: 6 korrik 2020 në orën 16.