Tuesday, 26 January, 2021

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall

KONKURS

për plotësimin e vendit të lirë të punës në restorantin e shkollës

  1. Një kuzhinier/e restoranti me orar të plotë pune
  2. Një ndihmës –  kuzhinier/e restoranti me orar të plotë pune

 Shënim:

 Kandidatët për pozitën 1 duhet të kenë të paktën 3 vite përvojë pune në kuzhinë në restorant kurse për pozitën 2 dy vite.

Aplikimi:

Afati i fundit për aplikim:

Aplikimet dërgohen në e-mail adresën vendepune@mileniumi3.net , apo dorëzohen drejtpërdrejt në administratën e shkollës.

Formulari për aplikim (Shkarko këtu)

Informatë për kandidatët (shkarko këtu)

Afati i fundit për aplikim: 21 mars 2019 në orën 16.