Friday, 22 January, 2021

Punëtoritë e shkollës

Mësimdhënësit hulumtues prodhojnë nxënës hulumtues të së ardhmes

12509319_930127200374056_5623716840702855453_n

Më 8 & 9 janar në Prevallë, në kuadër të zhvillimit të vazhdueshëm profesional të mësimdhënësve që organizon shkolla “Mileniumi i Tretë, u realizua edhe kursi “Hulumtimi në Veprim” apo siç njihet në literaturë “Action Research” për rreth 30 mësimdhënës të shkollës. Megjithëse për 12 vitet e funksionimit të saj, Shkolla ka realizuar me sukses dhjetra programe të ndryshme trajnimi, ... Read More »

Punëtoria “Përdorimi i veglave të TIK-ut gjatë mësimnxënies dhe mësimdhënies”

edi3

Më 05.10.2015 në shkollën tonë u mbajtë punëtoria ‘Përdorimi i veglave të TIK-ut gjatë mësimnxënies dhe mësimdhënies’ e cila u realizua si pjesë e trajnimit “TIK-u dhe Zhvillimi Pedagogjik” të organizuar nga Life Academy dhe SIDA (Suedi). Kjo punëtori kishte për qëllim ngritjen e kualitetit të mësimdhënies dhe mësimnxënies përmes integrimit të veglave pa pagesë të TIK-ut në procesin mësimor. ... Read More »

Kursi i Leximit

Kursi i Leximit

Pjesë e rëndësishme e shkollës “Mileniumi i Tretë” është edhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional i mësimdhënësve. Shkolla vazhdimisht ofron mundësi që punonjësit e saj të jenë në hap me ndryshimet e vazhdueshme që ndodhin në shoqëri, e posaçërisht në arsim. E tërë kjo me qëllim që puna e cila zhvillohet në shkollë t’iu ofrojë mundësi nxënësve që të fitojnë shkathtësitë ... Read More »