Monday, 28 September, 2020

Në lëndën e fizikës me nxënësit e kalsës së XI-2 u arritën rezultatet e të nxënit duke shfrytëzuar metoda demostruese.

Demonstrimi 1: Magnetizimi i trupave dhe orientimi i gjilpërës magnetike në fushën magnetike të Tokës.
Demonstrimi 2: Ndërtimimit i elektromagnetit dhe demonstrimi i egzistimit të fushës magnetike rreth përcjellësit me rrymë.