Sunday, 24 January, 2021

Punë prakitke në orën e Biologjisë

Nxënësit e klasës së VII-të gjatë orës së biologjisë arritën me sukses kompetencat e rezultatet me metodën demonstruese e eksperimentale në  lidhje me sistemin organeve të frymëmarrjes.

Eksperimenti  1: Identifikimi i prezencës së CO2 në ajrin që lirohet gjatë frymëmarrjes, në kontakt me ujit gëlqeror.

Punë praktike 2: Përgatitja e një modeli të mushkërive.

Demonstrimi  3: Shikimi i pjesës së jashtme dhe të brendshme  të mushkërive ( mushkëritë e marra nga gjitari lopë).  Arsyetimi pse copa e prerë e mushkërive e vendosur në ujë nuk  fundoset.