Saturday, 22 February, 2020

Demonstrimi i parimeve Inxhinierike

Duke ndërtuar struktura të ndryshme, nxënësit e klasave të pesta demonstrojnë parimet inxhinierike. Përmes kësaj sfide nxënësit mësuan për:

  • Strukturat inxhinierike
  • Dizajnimet dhe ridizajnimet inxhinierike
  • Si inxhinieria mund të ndihmojë ne zgjidhjen e problemeve të ndryshme
  • Puna në grupe dhe zgjidhja e problemeve të ndryshme