Sunday, 24 January, 2021

Aktivitete për zhvillimin e të menduarit logjik

Të menduarit logjik ka një rëndësi të madhe për arritjen e zgjidhjes së situatave problemore në mësim. Në klasën III-1 prezent ishte psikologu Valdet Plakolli.  Z. Plakolli shpjegoi format se si arrihet deri të dhënia e zgjidhjes duke përdorur të menduarit logjik. Krahas kësaj, nxënësit u sfiduan me aktivitete logjike e kreative. Atyre iu ofrua mundësia që të japin zgjidhje të ndryshme për secilën situatë problemore.

Kjo ligjëratë u organizua në kuadër të temës modulare. Klasa III/1 dhe mësuesja e klasës e falënderojnë shumë z. Plakolli  për kohën e ndarë për të bashkëpunuar me klasën tonë.

IMG_9716 IMG_9717 IMG_9719 IMG_9720 IMG_9721 IMG_9722