Sunday, 17 January, 2021

Gazet dhe lëngjet në qetësi

Momente të punës në kabinetin e fizikës me metodën Qasje Fillestare në Eksperiment (QFE). Për katër orë rrjesht, në klasët e shtata është zhvilluar kategoria “ Gazet dhe lëngjet në qetësi”.

Gazet dhe lëngjet në qetësi Gazet dhe lëngjet në qetësi Gazet dhe lëngjet në qetësi Gazet dhe lëngjet në qetësi

 

 

Gazet dhe lëngjet në qetësi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nxënësit bënë Observime (vrojtime) dhe nxorën Hipotezat mbi dukurinë fizike të paraqitur me Eksperiment Fillestar, pastaj këto hipoteza u vërtetuan eksperimentalisht gjatë punës në grupe. Pas raportimeve, puna e nxënësve u zhvillua në formë të Mësimit të Bazuar në Projekte (MBP).