Wednesday, 15 July, 2020

Postera njoftues për Ditën e Internetit të Sigurt

Mbrojtja e sistemeve kompjuterike nga qasjet e paautorizuara dhe sfidat tjera të cilat i hasim gjatë lundrim në internet ishin disa nga sfidat me të cilat nxënësit e klasëve të nënta na njoftuar gjatë prezantimit të tyre.

Përmes këtyre posterave, u prezantuan disa nga temat kryesore që lidhen me internetin si:

  • Si duket një ditë e sigurt në Internet?
  • Si të jemi të sigurt në Internet?
  • Siguria në Internet
  • Si ti parandalojmë virusët elektronik përmes Internetit?

Përgëzime për punën e shkëlqyer për të gjithë nxënësit e klasave të nënta.