Saturday, 22 February, 2020

Gjatë orës së Biologjisë – Klasa VII

Në lëndën e biologjisë me kl. VII-të, arrihen rezultate duke dhënë sqarime në forma të ndryshme përmes mjeteve konkretizuese e demonstruese.