Sunday, 17 January, 2021

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall

 KONKURS

për plotësimin e vendit të punës për gjysmëvjetorin e dytë të vitit shkollor 2017/18

 

  1. Një mësimdhënës/e të lëndës Informatikë me 85% të orarit të punës.

Shënim:

  • Kandidatët duhet të kenë së paku 2 vjet përvojë pune në mësimdhënie.

Aplikimi:

Afati i fundit për aplikim:

Aplikimet dërgohen në e-mail adresën vendepune@mileniumi3.net

Formulari për aplikim (shkarko këtu)

Informatë për kandidatët (shkarko këtu)

Afati i fundit për aplikim: 9 shkurt 2018 në orën 16.