Monday, 14 October, 2019

Pasurojmë fjalorin tonë me fjalë të reja

Nxënësit e klasave të dyta, prej muajit janar filluan aktivitetin “ Pasurojmë fjalorin”. Qëllimi i këtij aktiviteti është që nxënësit të pasurojnë fjalorin e tyre me fjalë të reja. Ata kanë për obligim që një herë në javë të hulumtojnë për një fjalë të re, që nuk është dëgjuar më herët në klasë dhe atë fjalë ta sjellin me sqarim. Gjatë ditës këtyre fjalëve u kushtohet një kohë e caktuar prej 20 minutash që t’i lexojnë dhe t’i analizojnë ato fjalë.

Në hapësirat e të tri klasave, është ndarë një kënd i veçantë në të cilin do të vendosen këto fjalë më qëllimin që nxënësit të kenë mundësinë t’i lexojnë ato brenda dites.

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7