KONKURSET

 

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës "Mileniumi i Tretë", drejtori i Shkollës shpall

KONKURS

për plotësimin e vendeve të lira të punës në vitin shkollor 2014/15

  1. Një mësimdhënës/e të lëndës Gjuhë shqipe me 75% të orarit të punës
  2. Një mësimdhënës/e të lëndës Gjuhë angleze me 50% të orarit të punës
  3. Një mësimdhënës/e të lëndës Gjuhë angleze me 65% të orarit të punës
  4. Një ndihmës mësues/e për klasat e ulëta me orar të plotë të punës

Aplikimet dërgohen në e-mail adresën konkursi@mileniumi3.net

Afati i fundit për aplikim: 03 shtator 2014 në orën 16:00.

Informata për kanditatët dhe Formulari i aplikimit mund të merrën këtu:

Mileniumi i Tretë