Wednesday, 21 November, 2018

Këshilli Drejtues i Shkollës

Dr.Dukagjin Pupovci
Kryesues – Drejtor ekzekutiv
c
Dr.Eda Vula
Anëtare – Eksperte e Edukimit
c
Violeta Arifi Krasniqi
Prind i shkollës
c
Nora Tafarshiku, PhD
Eksperte e Financave në KEC
c