Tuesday, 16 October, 2018

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall

KONKURS

për plotësimin e vendit të lirë të punës në restorantin e shkollës

  1. Një menaxher/e restoranti me orar të plotë pune

 Shënim:

 Kandidatët duhet të kenë të paktën 3 vjet përvojë pune në menaxhim të restorantit.

Aplikimi:

Afati i fundit për aplikim:

Aplikimet dërgohen në e-mail adresën vendepune@mileniumi3.net , apo dorëzohen drejtpërdrejt në administratën e shkollës.

Formulari për aplikim (shkarko këtu)

Informatë për kandidatët (shkarko këtu)

Afati i fundit për aplikim: 18 tetor 2018 në orën 16.