Wednesday, 20 March, 2019

Pranimi i ngjashmërive dhe dallimeve

“Nuk ekzistojnë dy persona plotësisht të njëjtë, e as dy persona plotësisht të ndryshëm.”

-Dallimet mes njerëzve e bëjnë botën më të pasur, interesante dhe ofrojnë mundësi për mësim, plotësim të ndërsjellë dhe zhvillim.

-Prindi Lumnije Behrami – Aliu realizoi në klasën IV -2 aktivitete  në lidhje me temën “Pranimi i ngjashmërive dhe dallimeve”.

Nxënësit ishin pjesë aktive e secilit aktivitet të realizuar në klasë, në frymën bashkëpunuese dhe krijuese.

Klasa IV -2 falënderon prindin Lumnije Behrami – Aliu për kënaqësinë që solli  n klasë, përmes aktiviteteve kreative.