Sunday, 16 June, 2019

We are all pieces of the same puzzle

Nxënësit e projektit “We are all pieces of the same puzzle”  vizituan “Qendra për Arsim e Kosovës” në kuadër të projektit  EU SIMRAES II. Me këtë rast,  në fokus të veçantë ishte biseda rreth arsimimit të bashkëmoshatarëve të tyre nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Nxënësit po ashtu u interesuan për aktivitetet e projektit që kanë për qëllim anti-diskriminimin, promovimin e bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve, kulturën dhe jetesën e përbashkët.