Monday, 22 October, 2018

Përdorimi i TIK-ut për të avancuar nxënien dhe cilësinë e jetës së përditshme

Në lëndën e Informatikës, java ka filluar duke plotësuar kompetencën për punë dhe jetë. Nxënësit janë duke përgatitur CV-të e tyre dhe duke i prezantuar ato.