Friday, 18 January, 2019

Daily Archives: April 2, 2016

Java e Mesimit të Bazuar në Projekte

Mësim- Mësojmë gjëra të reja në Javën e Projekteve përmes temave të ndryshme ndërlëndore, marrim informata, hulumtojmë dhe përgatisim planin e punës për gjithë javën. Zgjedhim koordinatorin e grupit dhe caktojmë detyrat në grup. Në secilën ditë kemi detyra të veçanta, të cilat duhet t’i realizojmë sa më mirë dhe në kohën e caktuar. Secili anëtar i grupit merr përgjegjësinë ... Read More »